Tag Archive: Diêm tiêu

Tên hóa học:KaLi nitrat - KaLi nitrat - KNO3 Công thức:KNO3 Thiếu thông tin