Tag Archive: địa chỉ

Tên hóa học:Mono Potassium Phosphate Công thức:MKP 0-52-34 Thiếu thông tin
Tên hóa học:Cyanuric acid Công thức:C3N3H3O3 Axít xyanuric được sử dụng như là hóa chất bổ sung vào nước tại các bể bơi cùng với các chất xử lý clo biôxít để làm ổn định mức
Tên hóa học:Natri nitrit Công thức:NaNO2 Sản xuất thuốc nhuộm, chất tẩy trắng vải, in lên vải...