Tag Archive: Cần mua H3BO3

Tên hóa học:Boric acid 99.9%, Thiếu thông tin