Tag Archive: Borax

Tên hóa học:Borax 99,9% - Hàn the - borax pentahydrate 99,9% Công thức:Na2B4O7.5H2O Ngành sản xuất phân bón, sx giấy, thuỷ tinh, Gỗ