Tag Archive: axit

Công thức:HCl Dùng trong công nghiệp sản xuất muối vô cơ